Birou Executori Judecătorești Asociați “STERCA și SANDU”

 Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 2, ap. 52, interfon 52, sector 4, Bucureşti
  031.429.04.88/0728.978.290 /0728.291.704

Sediul: Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 2, ap. 52, interfon 52, sector 4, Bucureşti
Telefon fix: 031.429.04.88
Fax: 031.429.04.80
Mobil: 0728.978.290 ( Sandu Bogdan Iulian ) si 0728.291.704 ( Sterca Gabriel )
Email: office@cabinetexecutor.ro
Ad.web: www.cabinetexecutor.ro

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociati „STERCA si SANDU” este constituit din executori cu o experientă de peste 10 ani în executarea creantelor bancare şi leasing (inclusiv reposesia bunurilor de pe contractele de leasing). Expertiza şi realizările noastre mai ales în aceste domenii se vor dovedi esentiale în rezolvarea problemelor companiei dumneavoastre cu privire la recuperarea creantelor. Modul de abordare, metodele folosite şi profesionalismul de care dăm dovadă în cadrul procedurii de executare silită ne recomandă ca un partener serios şi profesionist într-o eventuală colaborare cu institutia dumneavoastră. In cadrul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociati „STERCA si SANDU” activează următorii executori:

1.     Executor judecătoresc Sandu Bogdan, numit în functie prin Ordinul Ministrului Justitiei la data de 15.02.2012

2.     Executor judecătoresc Sterca Gabriel, numit în functie prin Ordinul Ministrului Justitiei la data de 15.02.2012

1.Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Au caracter de titlu executoriu, potrivit legii:

 • hotărârile instanţelor judecătoreşti;
 • titlurile executorii europene;
 • hotărârile arbitrale si alte hotariri ale organelor cu atributii jurisdictionale
 • incheierile si procesele verbale intocmite de executorii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
 • actele autentificate de notarul public care prevad o creanta certa, lichida si exigibila (contractul de împrumut, contractul de ipoteca etc);
 • cambia, biletul la ordin şi cecul;
 • alte înscrisuri cărora dispoziţiile legii le recunosc putere executorie: contractul de garanţie reală imobiliară, contractul de leasing etc.

Titlurile executorii, altele decat hotaririle judecatoresti (art 6401 alin 1) si actul de adjudecare emis de executorul judecatoresc (art 855 alin 2), pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie.

2.Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoştinţa destinatarilor.

     Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluţionării unui proces (citaţii, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte acte procesuale).

     Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanţă judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual process.

Notificarea actelor extrajudiciare este foarte des folosită. Ea are rolul de a:

1)         încunoştinţa cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept,

2)         avertiza cu privire la un anumit demers,

3)         soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancţiune arătată expres, etc

În funcţie de opţiunea notificantului, comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare se realizează prin urmatoarele metode:

 • prin intermediul oficiilor poştale, în ziua înregistrării lor în cadrul biroului nostru, urmând ca dovezile să fie înmânate în termen de 10 (zece) zile, în funcţie de destinaţie;
 • prin agent procedural, urmând ca dovezile să fie înmânate în maxim 3 zile de la înregistrare.

3.Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Creanta – Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.

Recuperarea pe cale amiabilă a unei creanţe reprezintă procedura ce include efectuarea de diferite notificări şi convocări la sediul biroului nostru în vederea plăţii creanţelor sau încheierea unor acorduri de plată sau eşalonare a plăţii acestora.

Procedura constă în următoarele etape:

 • verificarea solvabilităţii debitorului;
 • verificarea disponibilităţilor debitorului;
 • verificarea bunurilor acestuia şi a capacităţilor de plată;
 • notificarea debitorului;
 • realizarea unor corespondenţe de tip electronic şi telefonic cu acesta;
 • facilitarea întâlnirii părţilor la sediul biroului nostru în vederea negocierii şi stabilirea modalităţilor de plată favorabile;
 • deplasări la sediul/domiciliul debitorului.

4.Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instant judecatoreasca

Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului judiciar, sechestrului asigurător sau a popririi asigurătorii asupra veniturilor debitorului. În aceste condiţii, măsurile asigurătorii rămân valabile pe toată perioada executării silite şi, odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

5.Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de art.364 Cod de Procedura Civila

Constatarea unei stări de fapt reprezintă procedura prin care executorul judecătoresc constată la faţa locului, la cererea creditorului, o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe.

Starea de fapt se consemnează de executorul judecătoresc printr-un proces-verbal ce se comunică instanţei de judecată şi în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost prezent, şi are puterea doveditoare a înscrisului autentic.

6.Intocmirea proceselor verbale de constatare

Procedura ofertei reale prezinta deosebita importanta practica, conducand la dezlegarea acelor ipoteze in care debitorul obligatiei, de bona fides, nu poate efectua benevol plata, fie pentru ca aceasta este refuzata de creditor (desi nu este instituit vreun termen in favoarea celui din urma insa acesta ori actioneaza cu rea-credinta, ori contesta pur si simplu cuantumul datoriei). Consemnarea sumelor de bani este obligatorie pentru unitatile bancare, aceasta nefiind conditionata de existent acordului creditorului.

Potrivit art. 1009 alin. 1 NCPC, dupa consemnare, executorul judecatoresc constata efectuarea platii si liberarea debitorului, printr-o incheiere data fara citarea partilor, incheiere ce este comunicata creditorului in termen de 5 zile, calculata de la intocmirea acesteia.

Contestarea incheierii executorului judecatoresc (art. 1009 alin. 2 NCPC) se poate face de catre creditor, intr-un termen (de decadere) de 15 zile, calculate de la comunicarea acesteia. Creditorul va putea solicita anularea incheierii pentru nerespectarea conditiilor de validitate, de fond si de forma ale ofertei de plata si consemnatiunii. Instanta competenta cu solutionarea contestatiei este judecatoria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea.

Partile sunt citate. Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este supusa numai caii de atac a apelului, ce poate fi exercitat in termen de 10 zile de la comunicare.

7.Intocmirea,potrivit legii,a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a CEC-urilor

 • Protestul de neplată a unei cambii, bilet la ordin sau CEC, după caz, plătibil la o zi fixă, la un anumit termen de la emitere sau de la vedere trebuie făcut în una din cele două zile lucrătoare care urmează scadenţei.
 • Dacă scadenţa este la vedere, protestul se întocmeşte în termenul în care se poate face prezentarea la plată şi anume în termen de un an de la dată sa.
 • Protestul de neplată se dresează de către executorul judecătoresc la adresa indicată în cambie, bilet la ordin sau filă CEC. În lipsa unei adrese indicată pe cambie, bilet la ordin sau CEC, acesta se dresează la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el, la domiciliul acceptantului prin intervenţiune sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta sau la domiciliul celui indicat la nevoie.
 • Dacă domiciliul acestor persoane nu poate fi găsit, protestul se dresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambia, biletul la ordin sau CEC, după caz.

8.Executari directe ( Predarea silita a bunurilor mobile, Predarea silita  a bunurilor immobile(evacuare))

 • Predarea silită a bunurilor mobile

 

Predarea silită a bunurilor mobile este o formă a executării silite directe la care se recurge atunci când prin titlul executoriu debitorul este obligat să predea creditorului un lucru mobil anume determinat. Această procedură presupune emiterea unei somaţii de către executorul judecătoresc prin care debitorul este invitat să predea bunul în natură, în termen de o zi de la primirea somaţiei.

Dacă debitorul nu dă curs acestei invitaţii, executorul judecătoresc se deplasează la faţa locului, preia bunul respectiv şi îl predă el însuşi creditorului, încheind proces-verbal cu privire la cele săvârşite; în procesul-verbal executorul va stabili, totodată, cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească debitorul; procesul-verbal constituie titlu executoriu în privinţa cheltuielilor de executare stabilite în sarcina debitorului.

 

 • Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)

 

Predarea silită a bunurilor imobile, formă a executării silite directe la care se recurge atunci când o parte este obligată să lase alteia posesiunea unui imobil, fiind condamnată să predea acel imobil sau să iasă din el. situaţiile de natură să genereze asemenea obligaţii pot decurge, spre exemplu, ca efect al hotărârii judecătoreşti prin care se soluţionează o acţiune în revendicare ori o acţiune în evacuare, al oricărei hotărâri prin care s-a dispus restituirea sau predarea unui bun imobil; de asemenea, prin această procedură se poate obţine executarea unui act autentic de vânzare-cumpărare privitor la un imobil, a unui act de adjudecare etc.

Aceasta procedură începe cu trimiterea unei somaţii debitorului; dacă partea obligată să părăsească ori să predea imobilul nu-şi îndeplineşte această obligaţie în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit; în acest sens, executorul judecătoresc va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul forţei publice, punând pe creditor în drepturile sale. Dacă executarea priveşte un imobil în care se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării şi pe care debitorul nu le ridică singur, executorul va încredinţa aceste bunuri în păstrarea unui custode, pe cheltuiala debitorului. După îndeplinirea executării silite a imobilului, executorul judecătoresc va întocmi procesul-verbal de predare, în care va arăta măsurile pe care le-a luat în cadrul executării, constatările sale, precum şi alte menţiuni pe care le consideră necesare; el va face astfel referire la împotrivirea părţii la executare şi la necesitatea recurgerii la ajutorul forţei publice, având în vedere că procesul-verbal ar putea servi, eventual, şi la urmărirea penală a debitorului, atunci când acesta s-a împotrivit prin ameninţare şi violenţă; în procesul-verbal executorul va stabili, totodată, cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească debitorul; procesul-verbal constituie titlu executoriu în privinţa cheltuielilor de executare stabilite în sarcina debitorului

 

 • Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face

 

Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face reprezintă forma de executare silită prin care creditorul este autorizat să îndeplinească el actul ori să recurgă la altă persoană, pentru realizarea obligaţiilor ce îi reveneau debitorului prin titlu executoriu.

Executarea obligaţiei de a face – art. 903 Cod Procedură Civilă

 • Dispoziţiile prevăzute în prezenta secţiune sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul când titlul executoriu cuprinde o obligaţie de a nu face
 • Creditorul va putea cere instanţei de executare să fie autorizat, prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor, să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrările făcute de acesta împotriva obligaţiei de a nu face.

 

 • Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului).

9.Executari indirecte ( Urmarirea silita imobiliara , Urmarirea silita mobiliara, Poprirea)

Urmărirea silită mobiliară reprezintă forma de executare silită prin care creanţele băneşti ale debitorului se realizează prin valorificarea bunurilor mobile ale debitorului urmărit.

Procedura de executare este formată din următoarele etape:

 • Obţinerea încheierii de încuviinţare – art. 665 Cod Procedură Civilă
 • Identificarea şi sechestrarea bunurilor – art. 730 Cod Procedură Civilă
 • Vânzarea bunurilor la licitaţie – art. 752 Cod Procedură Civilă
 • Distribuirea sumei – art. 863 Cod Procedură Civilă

Fiecare etapă conţine la rândul său proceduri specifice executării silite.

Executarea silită mobiliară se realizează după trimiterea unei somaţii către debitor, care are la dispoziţie o zi pentru a face plata voluntar.

 1. Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.