AGAPIE VASILE

  Bacau, str.V.Alecsandri, bl.2, sc.B ap.1