TINCU Daniela

  Babadag, Str. Mihai Viteazu Nr.1,Bl.57,Sc.C,Ap.17