Monitorul Oficial

14Dec 2017

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017
 • Ordin 1229/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1229/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Ordin 6711/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6711/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății „CLUJ INNOVATION PARK” – S.A.

 • Ordin 1519/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 1519/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

 • Hotărâre 97/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 97/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre – COM (2017)569

 • Hotărâre 96/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 96/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic – COM (2017)538

 • Hotărâre 95/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 95/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 94/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 94/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: În continuarea planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii – COM (2017)566

 • Hotărâre 93/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 93/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația – COM (2017)558

 • Hotărâre 92/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 92/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului – COM (2017)489

 • Hotărâre 91/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 91/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare – COM (2017)542

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017
 • Ordin 1433/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1433/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.836/2012

 • Decizie 656/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 656/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 289 din Codul penal

 • Decizie 596/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 596/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 519 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 576/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 576/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 13 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Hotărâre 98/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017
 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.117/2017, din 13.12.2017

 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.116/2017, din 13.12.2017

 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.115/2017, din 13.12.2017

 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.114/2017, din 13.12.2017

 • Decizie 9/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța vizând „interpretarea art. 34 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă

 • Normă 26/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 26/2017 pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009

 • Ordin 396/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 396/2017 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordin 126/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 126/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017
 • Regulament din 29.11.2017, Guvernul României

  Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Diplomație” din 29.11.2017

 • Hotărâre 863/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Diplomație”

 • Decizie 608/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 608/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decizie 594/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 594/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

 • Decizie 473/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 473/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale cu raportare la dispozițiile art. 91^2 alin. 5 din Codul de procedură penală din 1968, precum și ale art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Decizie 378/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 378/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, în ansamblul lor

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017

sursa: www.lege5.ro

14Dec 2017
 • Decizie 716/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 716/2017 pentru numirea domnului Cătălin Balan în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Hotărâre 862/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 • Ordonanță de urgență 94/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare

 • Ordonanță de urgență 93/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

 • Decizie 658/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 658/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

sursa: www.lege5.ro