• Raport 5359/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5.359/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bendorfean Traian, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 3886/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3.886/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Naș Sorin-Valeriu, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Hotărâre 4/2021, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – OAMGMAMR

  Hotărârea nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual

 • Decizie 3/2021, Colegiul Medicilor Stomatologi din România – CMSR

  Decizia nr. 3/1AGN/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007

 • Decizie 246/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2021 pentru numirea domnului Vlad-Gabriel Sincă în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Hotărâre 332/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați

 • Hotărâre 331/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „P47 Berceni – Penitenciar 1.000 de locuri cu regim de maximă siguranță și închis – Penitenciarul Ploiești – județul Prahova”

 • Hotărâre 330/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2021 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului-Spital București-Jilava din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 318/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Așezământ spitalicesc «Precista», municipiul Roman, județul Neamț”

 • Hotărâre 28/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2021 referitoare la Nota de consultare – O politică comercială reînnoită pentru o Europă mai puternică

 • Hotărâre 27/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Reziliența materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătățirea securității și a durabilității – COM (2020) 474 final

 • Hotărâre 26/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Protecția datelor ca pilon al capacitării cetățenilor și al abordării UE privind tranziția digitală – 2 ani de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor – COM (2020) 264 final

 • Hotărâre 25/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Tabloul de bord privind justiția în Uniunea Europeană pentru anul 2020 – COM (2020) 306 final

 • Hotărâre 23/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pregătirea pentru schimbări – Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit – COM (2020) 324 final

 • Hotărâre 22/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2021 referitoare la Pachetul privind azilul și migrația: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la un nou Pact privind migrația și azilul – COM (2020) 609 final, propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea situațiilor legate de azil și migrație și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului și a propunerii de Regulament (UE) XXX/XXX (Fondul pentru azil și migrație) – COM (2020) 610 final, propunere modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE – COM (2020) 611 final, propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2.226, (UE) 2018/1.240 și (UE) 2019/817 – COM (2020) 612 final, propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind abordarea situațiilor de criză și de forță majoră în domeniul migrației și azilului – COM (2020) 613 final și propunere modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea datelor biometrice în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind azilul și gestionarea migrației) și a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind relocarea), pentru identificarea unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol și modificarea Regulamentelor (UE) 2018/1.240 și (UE) 2019/818 – COM (2020) 614 final