Seminarii Indaco

indaco_logo

Secţiune realizată cu sprijinul Indaco  Systems


 

 

Indaco Systems este recunoscută pe piaţa software din România ca find principalul furnizor de produse şi servicii software pentru informare legislativă.Organizăm programe de informare de tip Conferinţă, Seminar sau Curs, prin care ne propunem să vă oferim oportunitatea unei pregătiri şi specializări profesionale continue.În acest scop am identificat parteneri recunoscuţi pe piaţa de profil, care ne vor ajuta să vă oferim experienţe deosebite.

Compania noastră are o vastă experienţă în dezvoltarea de sisteme informaţionale complexe, dezvoltând de-a lungul timpului proiecte majore pentru instituţii guvernamentale şi companii.

Brandul de succes al companiei este linia de produse şi servicii de documentare legislativă – Indaco Lege, însă portofoliul de produse dedicate este mult mai amplu: software dedicat managementului activităţilor din birourile notariale, aplicaţii de facturare, soluţii pentru managementul parcurilor auto, software de registratură, etc.

Încă din 2008, am decis să organizăm pentru clienţii noştri – peste 30.000 de utilizatori de soluţii software – seminarii, cursuri şi conferinţe în domeniile:

 • Fiscalitate;
 • Contabilitate;
 • Achiziţii publice;
 • Audit intern;
 • Audit financiar;
 • Implementare proiecte finanţate din fonduri europene;
 • Legislaţia muncii;
 • Noutăţi legislative: Codul civil;
 • Noutăţi legislative: Codul penal;
 • Noutăîi legislative: Legea insolvenţei.

Prin programele de informare de tip Conferinţă, Seminar, Cursuri închise sau deschise, ne propunem să oferim participanţilor oportunitatea de a dobândi cunostinţe şi abilitati necesare în interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în folosul organizaţiilor din care fac parte, dar şi oportunitatea unei pregătiri şi specializări profesionale continue.

În acest scop am identificat parteneri capabili să ne susţină în realizarea de experienţe deosebite pentru clienţii noştri.

Cursuri specializate:

Indaco Systems realizează şi livrează la cerere programe de pregătire personalizate, conform cu cerinţele dvs. specifice.

Beneficiile unui curs personalizat:

-alegeţi perioada şi locul de desfăşurare;

-personalizăm tematica de curs pentru a răspunde cerinţelor dvs. de informare şi pregătire;

-acordăm consultanţă specifică prin intermediul specialiştilor pe care îi punem la dispoziţia dvs.;

-plătiţi mai puţin pentru instruirea unei echipe întregi decât dacă aţi opta pentru participarea individuală seminarii/cursuri deschise.

coins-948603_1920-770x300-263x263

 

Dizolvarea și lichidarea societății

Seminarul are ca scop analizarea componentelor operațiunilor de dizolvare și lichidare voluntară a unei societăți comerciale.

Start: 14/09/2017 – 14:00
SE TERMINÄ‚: 14/09/2017 – 19:00
ADRESA: Bucuresti, Education Point Str. Mendeleev nr. 7-15

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a componentelor operațiunilor de dizolvare și lichidare voluntară a unei societăți comerciale.

Numeroasele abrogări și amendări ale Legii nr. 31/1990, deși au avut ca scop simplificarea, au făcut, din păcate, ca textele originale ale Codului Comercial Carol al II-lea, de unde au fost preluate, să pară fără sens, ceea ce a dus la o îngreunare și la o distorsionare a procedurii lichidării. Aceste neclarități de interpretare cauzează probleme atât cu privire la protecția asociaților, cât și a creditorilor sociali. Așadar, un instrument creat ca o formă simplă de lichidare a unei societăți comerciale in bonis, comparativ cu procedura insolvenței, ajunge să devină mult prea complicat.

 

Tematică

1. Chestiuni generale

2. Dizolvarea societății. Cazurile de dizolvare

2.1. Dizolvarea prin expirarea duratei societății

2.3. Declararea nulității societății

2.4. Hotărârea adunării generale

2.5. Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății

2.6. Falimentul societății

2.7. Reducerea numărului asociaților

2.8. Alte cauze prevăzute de actul constitutiv sau de lege

2.8.1. Alte cauze prevăzute de Legea societăților:

 • Dizolvarea în fapt a societății
 • Reducerea activelor nete sub jumătate din capitalul social
 • Falimentul sau incapacitatea asociatului

2.8.2. Alte cauze prevăzute de dreptul comun

2.8.3. Alte cauze prevăzute de legile speciale

3. Dizolvarea societății. Cazurile de dizolvare

3.1. Procedura legală

3.1.1. Numirea și revocarea lichidatorului

3.1.2. Preluarea gestiunii de la administratori. Bilanțul de început de lichidare. Inventarul. Darea de seamă a administratorilor

3.1.3. Operațiunile de lichidare a activului social

 • Atribuțiunile lichidatorului
 • Regimul juridic al bunurilor și al creanțelor societare supuse lichidării
 • Subrogarea lichidatorului în drepturile societății
 • Insolvabilitatea și insolvența societății aflate în lichidare voluntară. Răspunderea asociaților
 • Obligațiile lichidatorului de raportare periodică

3.1.4. Plata creditorilor sociali. Prioritatea creditorilor sociali în raport cu asociații. Opoziția creditorilor sociali față de actele lichidatorului

3.1.5. Bilanțul final de lichidare și plata părții rămase în urma lichidării

 • Depunerea situației finale de lichidare și a proiectului de repartizare. Contestarea acestora
 • Plata părții rămase în urma lichidării. Plata în natură. Plata în numerar

3.2. Procedura convențională (lichidarea simultană cu dizolvarea)

3.3. Obligații fiscale

3.4. Radierea societății

Contactați-ne pentru mai multe detalii

Curs-Manager-Proiect-263x250

 

MANAGER PROIECT

Certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educaţiei Naționale este recunoscut și în U.E.

Start: 06/09/2017 – 12:00
SE TERMINÄ‚: 08/09/2017 – 18:00
ADRESA: Bucuresti, Education Point Str. Mendeleev nr. 7-15

Curs Autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru toate competențele profesionale COR 242101.
Certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educaţiei Naționale este recunoscut și în U.E.

Obiectivele cursului:

Participanţii vor reuşi să:
• Eficientizeze acţiunile de managementul proiectului
• Însuşească cunoştinţele şi abilităţile necesare unui management de proiect eficient precum și evaluării și
monitorizarii unui proiect
• Dezvolte abilitățile de planificare, coordonare și control al elementelor și resurselor proiectului
• Aplice tehnicile managementului de proiect în activităţile lor
• Explice de ce este atât de important managementul proiectului
• Transpună aspectele teoretice în desfăşurarea reală a unui proiect
• Însuşească abilităţile de lucru cu instrumentele specifice managementului de proiect
• Descrie procesele din cadrul managementului de proiect
• Să administreze eficient afacerea și să gestioneze cât mai bine instrumentele specifice managementului de proiect,
implicit: managementul resurselor umane, riscului, comunicarii, calitatii.


Tematica abordată:

Inițierea și planificarea proiectului
– Stabilirea scopului proiectului
– Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
– Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului.

Executia proiectului
– Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect (resurse financiare, umane, informationale,
logistice si de timp).
– Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect.

Monitorizarea, controlul si incheierea proiectului
– Managementul echipei de proiect.
– Managementul comunicarii.
– Managementul riscului.
– Managementul calitatii în cadrul proiectului.


Cursul se adresează:

• Persoanelor care încep o carieră de manager de proiect sau care doresc să se specializeze în acest domeniu.
• Membrilor echipelor de proiect, persoanelor implicate în implementarea proiectelor cu finanțare internă sau
externă.
• Managerilor de proiect care doresc să capete noi cunostințe și abilități în domeniul managementului de proiect.
• Specialiștilor în domeniul managementului de proiect care doresc dobândirea certificatului acreditat ANC.
• Specialiștilor sau coordonatorilor departamentelor de dezvoltare, reprezentanți ai autorităților publice locale și
centrale, ai IMM-urilor sau membrilor ONG care accesează Fonduri Europene.
• Absolvenților de studii superioare, masteranzilor, care doresc o specializare și certificare ce ii poate ajuta în
gasirea unui loc de muncă.

Cursul este practic-aplicativ, construit pe baza studiilor de caz și pe exemplele practice pe care le doresc participanții. Se vor analiza situațiile propuse, se vor oferi soluții la probleme expuse și se va răspunde la întrebările participanților.
Participanţii care doresc, pot susține la sfarșitul cursului un examen în urma căruia absolvenții vor primi un certificat de absolvire pentru ocupaţia MANAGER PROIECT– cod COR 242101, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Pentru înscrierea la examen cursanţii trebuie să facă dovada următoarelor documente:

 1. Copie carte de identitate
 2. Copie certificat de naştere
 3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 4. Copie după diploma de bacalaureat
 5. Copie după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior.

Costul de instruire este redus de la 1200 lei/participant la 600 lei/participant.
Taxa include: livrarea programului de instruire, suportul de curs și materiale auxiliare, examinarea și certificarea Autorității Naționale pentru Calificări.

06, 07 și 08 Septembrie, orele 12.00 – 18.00

Contactați-ne pentru mai multe detalii

 

Business-hand-watch-laptop-263x263

 

Managementul drepturilor de proprietate intelectuală într-o societate

Seminarul își propune să prezinte principalele elemente necesar a fi cunoscute în vederea realizării unui audit juridic

Start: 07/09/2017 – 14:00
SE TERMINÄ‚: 07/09/2017 – 18:00
ADRESA: Bucuresti

Editura ROSETTI organizează seminarul ”Managementul drepturilor de proprietate intelectuală într-o societate

Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă, pentru numeroase societăți, active intangibile foarte valoroase. Asigurarea protecției juridice a acestora are o deosebită importanță pentru valorificarea lor economică, dar și pentru prevenirea oricăror acțiuni ale societății de natură să aducă atingere drepturilor aparținând unor terțe persoane.

Seminarul își propune să prezinte principalele elemente necesar a fi cunoscute în vederea realizării unui audit juridic și, implicit, în vederea elaborării unei strategii comerciale pentru dezvoltarea, identificarea și gestionarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală existente într-o societate, dintr-o dublă perspectivă: atât în vederea valorificării acestora, cât și în vederea asigurării protecției juridice față de terți.

Tematică

1. Crearea sau dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală într-o societate

1.1. Operele dezvoltate de salariați – clauze în contracte de muncă; invenția de serviciu

1.2. Operele create de colaboratori sau parteneri comerciali – clauze in contracte de prestări servicii, contracte de comandă a unei opere viitoare etc.

1.3. Contracte prin care se realizează transferul drepturilor de proprietate intelectuală și clauze specifice: contracte de cesiune, de licență, de franciză, de dezvoltare software, contracte de comandă a unor opere viitoare etc.

2. Situații în care este necesară înregistrarea / publicitatea dobândirii drepturilor de proprietate intelectuală

2.1. Drepturi de proprietate industrială: regula – recunoașterea acestor drepturi ca urmare a înregistrării; excepția – lipsa necesității unei înregistrări

2.2. Drepturi de autor: regula – lipsa necesității înregistrării drepturilor de autor; excepții.

3. Măsuri preventive pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală:

3.1. În raport cu terții: monitorizare, publicitate etc.

3.2. În raport cu angajații, colaboratorii, subcontractanții: clauze specifice în contracte de muncă, contracte de prestări-servicii, contracte de confidențialitate

4. Acțiuni împotriva utilizării fără drept de către terți a drepturilor de proprietate intelectuală

4.1. Acțiunea în contrafacere: caracteristici și sancțiuni;

4.2. Acțiunea în concurență neloială: caracteristici și sancțiuni.

5. Dispoziții legale specifice pentru asigurarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală în situații litigioase

5.1. Dispoziții legale privind probele, măsurile de conservare a acestora;

5.2. Dispoziții legale privind evaluarea prejudiciului și acordarea daunelor de către instanța de judecată.

6. Asigurarea respectării și a protecției juridice a drepturilor de proprietate intelectuală în cazul importurilor

6.1. Măsuri privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală aparținând societății de către autoritățile vamale;

6.2. Verificarea și asigurarea respectării drepturilor terților în cazul importului de produse de la terți furnizori.

7. Concluzii                                                                                                                                                                                                                                                          

Program eveniment

14:00-18:00 Prezentare, pauză cafea, întrebări, discuţii libere.

Contactați-ne pentru mai multe detalii

conferinta-23-iunie-263x263

 

Adunarea generală a asociaţilor. Exerciţiul dreptului de vot. Abuzul de drept de vot

Seminarul are ca scop analizarea unor aspecte ce țin de procesul de formare a voinței sociale primare într-o societate comercială.

Start: 31/08/2017 – 14:00
SE TERMINÄ‚: 31/08/2017 – 18:00
ADRESA: Bucuresti

 

Seminarul are ca scop analizarea unor aspecte ce țin de procesul de formare a voinței sociale primare într-o societate comercială.

Prima parte a seminarului tratează chestiuni de principiu privind organismul deliberativ social. Această parte este importantă, deoarece, dat fiind sărăcia dreptului pozitiv, e important a se ști în ce măsură se pot împrumuta norme de la o formă societară la cealaltă.

A doua parte tratează modul concret în care această voință se formează, cu toate aspectele sale concrete. De exemplu, conflictele de interese sunt tratate în ambele sale cazuri: între reprezentant și societate, respectiv între reprezentant și reprezentat. Tot ca exemplu, acțiunile cu vot limitat, plural și fracționat, nu beneficiază de o reglementare expresă, astfel că e important a se ști dacă sunt permise sau nu.

În final, abuzul de drept de vot este tratat prin prisma reglementărilor Noului Cod civil, care schimbă paradigma instituită de Legea societăților și Legea pieței de capital, care au avut ca model definiția abuzului de drept din Decretul nr. 31/1954, în prezent abrogat prin Noul Cod civil.

 

Tematică

I. Adunarea generală a asociaților

1. Aspecte generale

2. Natura juridică

3. Forme și tipuri de adunări generale

3.1. Distincția terminologică dintre adunarea ordinară și cea extraordinară la sociatatea pe acțiuni

3.2. Lipsa distincției terminologice între adunări la societatea cu răspundere limitată

3.3. Unitatea formală a adunării generale a asociaților unei societăți comerciale

4. Atribuțiile adunării generale

 

II. Exprimarea votului

5. Restrângerea, inexistența, suspendarea și interzicerea dreptului de vot. Exercitarea abuzivă a votului

6. Votul prin corespondență

7. Votul deschis și votul secret

8. Acțiunile cu drept de vot limitat. Acțiunile cu vot multiplu (plural) și cu vot fracționat

9. Indivizibilitatea voturilor provenind de la același acționar

10. Votul majoritar și votul cumulativ

11. Imposibilitatea cesiunii votului. Convențiile asupra votului

 

III. Abuzul de dreptul de vot

12. Teoria excesului de putere, precursor al abuzului de drept

13. „Interesul societar” și conflictul cu acesta

14. Abuzul de drept în lumina Codului civil

15. Abuzul de majoritate

16. Abuzul de minoritate

Contactați-ne pentru mai multe detalii

 

seminariu indaco

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României – 10 puncte INPPA

Baroul Iaşi în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa „Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Start: 06/10/2017 – 9:00
SE TERMINÄ‚: 061/10/2017 – 16:30
ADRESA: Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Baroul Iaşi în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 10 iunie 2017, Aula Paul Demetrescu – Amfiteatrul I1 – a Facultăţii de Drept,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Secţiunea de drept civil/procesual civil 

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal 

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

 • av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;
 • av. dr. Claudiu Constantin DINU – lector I.N.P.P.A., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept privat;
 • D av. dr. Horia ŢIŢ – Director I.N.P.P.A. – Centrul Teritorial Iaşi;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi  dezbatute.

Penal şi procedură penală:

 • av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., lector I.N.P.P.A., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept public

Temă: Acordul de recunoaștere a vinovației.

 • av. dr. Aurel CIOBANU – lector I.N.P.P.A., membru în Comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penală.

Temă: Viciile de procedură care pot apărea în cursul urmăririi penale şi al judecății cauzei în fond şi valorificarea lor procesuală.

 • av. Gigi Nucu CANDET – Decan al Baroului Bacău.

Temă: Dreptul la apărare. Asistența juridică şi reprezentarea în procesul penal.

Taxa de participare este 150 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Iaşi sau în contul Baroului Iaşi : RO72BRDE240SV08293962400, deschis la BRD Iași, cod fiscal 2639389. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Iaşi la numărul de telefon: 0232.217.898.

 

seminariu

SEAP ŞI NOUA LEGISLAŢIE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

VORBITORI: Dana Leonăchescu – specialist din cadrul Secretariatului General al Guvernului, formator cu experiență practică în achiziții publice/SEAP în instituții publice, expert achiziții publice
Start: 29/03/2017 – 9:30
SE TERMINĂ: 31/03/2017 – 15:00
ADRESA: Bd. Constructorilor, nr. 20A, Bucuresti

 • Curs organizat de Cadet Training în parteneriat cu Indaco Systems

 

Tematica
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
-Prezentare sistem – informaţii din partea publică a site-lui
-Procedura de înregistrare în sistem, procedura de recuperare/reînnoire certificat digital
-Înregitrarea în sistem
-Prezentare interfaţă după autentificarea în sistem – meniurile principale
-Prezentare secțiunea Administrare cu submeniurile sale – încărcare documentaţie de atribuire (caiet de sarcini, formulare, strategie de contractare, declarative funcţii decizie etc.), definire utilizatori, profil utilizator, editare sabloane. Încărcare documentație de atribuire în SEAP.
-Prezentare secţiunea “Diverse” şi “Notificări”
-Prezentare machete anunţuri (anunţuri de intenţie, anunţuri de participare, anunţuri de atribuire)
-Prezentare anunţ studiu piaţă
-Organizare cumpărări directe online din catalogul de produse/lucrări/servicii, publicat în SEAP. Inițiere cumpărare directă din catalogul online de produse/lucrări/servicii
-Document Unic de Achiziție European (DUAE) – instrucțiuni de utilizare. Încărcare DUAE în SEAP
-Organizare procedură simplificată online. Iniţiere procedură simplificată online
-Organizare licitaţie deschisă/restrînsă online
-Iniţiere licitaţie deschisă online, cu/fără loturi, cu/fără fază finală licitaţie electronică
-Atribuirea procedurilor online
-Organizarea procedurilor de atribuire prin accord-cadru cu un singur operator economic
-Organizarea procedurilor de atribuire prin accord-cadru cu mai mulţi operatori economici cu reluarea competiţiei în SEAP
-Partea practica – accesări aplicaţie DEMO – SEAP
-Modificare date secţiune “Profil”.

Tematica propusă poate fi completată în conformitate cu certințele participanților la curs. Se vor analiza situațiile propuse, se vor oferi soluții la probleme expuse și se va răspunde la întrebările participanților.

Program:
29 martie: 9.30-15.00
30 martie: 9.30-15.00
31 martie: 9.30-15.00

Contactați-ne pentru mai multe detalii

angajator-263x263

Răspunderea contravenţională a angajatorilor

VORBITORI: Aurel Ilie Balint / Gabriela Radu
START: 16/03/2017 – 9:00
SE TERMINĂ: 16/03/2017 – 17:30
ADRESA:Bucureşti, Education Point, Str. Mendeleev nr. 7-15

alege să NU iei AMENDĂ!

 

 

CONTRAVENŢIE, SANCŢIUNE, AMENDĂ … sunt doar câteva dintre cuvintele care trezesc îngrijorarea în orice reprezentant al departamentului de RU.

De aceea, în cadrul seminarului „Răspunderea contravenţională a angajatorilor pentru încălcarea unor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă” ne propunem să tratăm câteva teme importante:

– Ce este răspunderea contravenţională şi cum se angajează aceasta?

– Care sunt contravenţiile prevăzute în principalele acte normative ce reglementează relaţiile de muncă şi ce trebuie să ştim despre ele;

– Autorităţile publice şi persoanele competente să constate şi să aplice sancţiunile contravenţionale în domeniul relaţiilor de muncă;

– Procesul-verbal de control şi procesul- verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

– Prescripţia aplicării sancţiunilor contravenţionale;

– Modul de contestare a sancţiunilor contravenţionale aplicate.

În cadrul seminarului vi se vor prezenta aspecte importante şi relevante din practică.

Iată câteva dintre beneficiile pe care le veţi obţine prin participarea la acest seminar:

– Veţi înţelege mai bine şi veţi gestiona obiectiv relaţia cu inspectorul de muncă;

– Veţi accesa o bogată cazuistică referitoare la tematica seminarului;

– Veţi primi acces la cel mai modern şi apreciat sistem de documentare legislativă, Lege5, pentru ca munca dumneavoastră de informare să fie uşoară şi rapidă.

– În cadrul seminarului veţi găsi răspunsuri la întrebările punctuale legate de noutăţile legislative şi practica recentă în domeniul relaţiilor de muncă.

– Veţi fi în măsură ca, pe viitor, mai bine informați, să aplicaţi corect procedurile in cazul unui control şi eventual, să indepliniti corect masurile obligatorii dispuse.

Cui se adresează acest seminar?

•Seminarul este astfel conceput încât se adresează celor care activează în domeniu (referent resurselor umane, inspector resurse umane, manageri resurse umane, consilieri juridici, etc.).

•De asemenea, seminarul se adresează și celor care doresc să lucreze pe viitor în domeniul resurselor umane și care au nevoie de informații clare și corecte referitoare la relaţiile de muncă.

Investiţia dvs.: 589 lei

Ofertă specială valabilă până la 10 februarie: 499 lei ( detalii )
Discount-uri: 10% pentru 2-4 participanţi de la aceeaşi companie; 15% pentru cel puţin 5 participanţi de la aceeaşi companie.
-preţurile includ TVA.
Participarea la seminar vă asigură un discount de 10% la preţul următoarelor ateliere de „Resurse Umane” şi „Legislaţia Muncii”.

Costul de participare cuprinde:
-mapa de lucru;
-coffee breaks;
-diploma de participare la eveniment emisă de organizator.

Progamul seminarului este următorul:

09.00 – 09.15 Welcome Coffee
09.15 – 11.00 Sesiune I Dezbateri (1 ora si 45 minute)
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.45 Sesiune II Dezbateri (1 ora si 30 minute)
12.45 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 15.15 Sesiune III Dezbateri (1 ora si 45 minute)
15.15 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.30 Sesiune IV Dezbateri. Concluzii finale (2 ore)

 

raspunderea-salariatilor-526x526

Răspunderea disciplinară a salariaţilor

VORBITORI: Mădălina Moceanu
START: 02/03/2017 – 9:00
SE TERMINĂ: 02/03/2017 – 17:30
ADRESA:Bucureşti, Education Point, Str. Mendeleev nr. 7-15

Te ajutăm să câştigi litigiile cu angajaţii!

 

 

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE

În activitatea unei instituții/societăți se întâmplă câteodată ca unii dintre salariați să săvârşească anumite abateri disciplinare. Într-o astfel de situație, dispunând de prerogativa disciplinară, angajatorul aplică sancţiuni disciplinare, începând de la un simplu avertisment ți ajungând chiar până la desfacerea contractului individual de muncă al salariatului vinovat.

De multe ori salariații respectivi acceptă aplicarea unei astfel de sancţiuni disciplinare din partea angajatorului lor, dar de cele mai multe ori, nu, și într-un astfel de caz, o contestă în fața instanței de judecată.
Din păcate, așa cum arată practica judiciară, cele mai multe astfel de sancțiuni disciplinare sunt infirmate de către instanțele de judecată, fie că sunt anulate, fie că sunt înlocuite cu unele mai ușoare, ceea ce înseamnă că angajatorii nu cunosc sau în mod voit nu respectă dispozițiile legale privind cercetările disciplinare și aplicarea sancțiunilor disciplinare.

Iniţiat la cererea participanţilor la Atelierele Indaco de Resurse Umane/Legislație, seminarul „Raspunderea disciplinara a salariatilor ” reprezintă soluţia propusă de noi la problema mai sus semnalată și dorește să îi ajute pe cei din domeniul resurselor umane (dar nu numai) din cadrul instituțiilor/societăților să facă cercetări disciplinare conform legii, astfel încât aplicarea sancțiunilor disciplinare de către angajator să se facă legal, iar eventualele litigii cu salariații să fie câștigate în favoarea angajatorului.

Participarea la acest seminar vă ajută să aflaţi următoarele:

-Ce reprezintă abaterile disciplinare și unde pot regăsi prevederi în legătură cu acestea;

-Exemple de abateri disciplinare în cadrul unui angajator;

-Care sunt sancţiunile disciplinare și de ce trebuie să țină cont angajatorul când aplică o astfel de sancțiune;

-Care este procedura efectivă de desfășurare a unei cercetări disciplinare în cadrul angajatorului;

-Care sunt cele mai importante aspecte ce trebuie respectate în cadrul unei cercetări disciplinare;

-Ce trebuie să cunoască referitor la Decizia de sancţionare a angajatorului;

-Care sunt urmările emiterii /comunicării în mod greșit a unei Decizii de sancţionare de catre angajator;

-Care sunt cele mai frecvente greșeli care se fac în legătură cu cercetarea disciplinară și aplicarea sancțiunilor disciplinare și cum pot fi acestea evitate;

-Care este practica instanțelor judecătorești în materia răspunderii disciplinare.

Iată câteva dintre beneficiile pe care le veţi obţine prin participarea la acest seminar:

-În cadrul seminarului veţi cunoaște/aprofunda problematica referitoare la abaterile disciplinare, cercetarea disciplinară a salariaților și aplicarea sancţiunilor disciplinare de către angajator;

-Veţi avea acces la o bogată cazuistică referitoare la tematica seminarului;

-Veţi primi acces la cel mai modern şi apreciat sistem de documentare legislativă, Lege5, pentru ca munca dumneavoastră de informare să fie uşoară şi rapidă.

-În cadrul seminarului veţi găsi răspunsuri la toate întrebările punctuale legate de cercetarea disciplinară a salariaților și aplicarea sancţiunilor disciplinare.

-Participanții vor fi în măsură ca, pe viitor, să înțeleagă și să interpreteze corect practica instanțelor judecătorești, în domeniul răspunderii disciplinare; făcând acest lucru, participanții vor știi cum să procedeze corect la locul lor de muncă astfel încât, într-un eventual litigiu în cadrul angajatorului lor, acesta să aibă câștig de cauză în fața salariatului/salariaților cu care se judecă.

Cui se adresează acest seminar?

•Seminarul este astfel conceput încât se adresează celor care activează în domeniu (referent resurselor umane, inspector resurse umane, manageri resurse umane, consilieri juridici, etc.).

•De asemenea, seminarul se adresează și celor care doresc să lucreze pe viitor în domeniul resurselor umane și care au nevoie de informații clare și corecte referitoare la răspunderea disciplinară.

Investiţia dvs.: 560 lei

Ofertă specială valabilă până la 20 februarie: 450 lei ( detalii )
Discount-uri: 10% pentru 2-4 participanţi de la aceeaşi companie; 15% pentru cel puţin 5 participanţi de la aceeaşi companie.
-preţurile includ TVA.
Participarea la seminar vă asigură un discount de 10% la preţul următoarelor ateliere de „Resurse Umane” şi „Legislaţia Muncii”.

Costul de participare cuprinde:
-mapa de lucru;
-coffee breaks;
-diploma de participare la eveniment emisă de organizator.

Progamul seminarului este următorul:

09.00 – 09.15 Welcome Coffee
09.15 – 11.00 Sesiune I Dezbateri (1 ora si 45 minute)
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.45 Sesiune II Dezbateri (1 ora si 30 minute)
12.45 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 15.15 Sesiune III Dezbateri (1 ora si 45 minute)
15.15 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.30 Sesiune IV Dezbateri. Concluzii finale (2 ore)

 

 

Evaluation-Form-Examples-526x526

Evaluarea performanţei angajaţilor – 27.02.2017

VORBITORI: Manuela Truşcă – trainer şi expert-consultant resurse umane
START: 27/02/2017 – 9:00
SE TERMINĂ: 28/02/2017 – 16:30
ADRESA: Bucureşti, Education Point, Str. Mendeleev nr. 7-15

Pentru două zile de seminar în care îţi vei dezvolta calităţi speciale de lucru cu oamenii, plateşti doar 610 lei

 

Niciodată nu este uşor să evaluăm performanţa angajaţilor. În fiecare zi de propunem noi „reţete” pentru optimizarea performanţei…
Hai să aflăm împreună care este rolul evaluarii, tehnici de evaluare, dar mai ales, care sunt soluţiile pentru optimizarea performanţei angajaţilor.

Vino la acest seminar şi vei înțelege mai bine:
•rolul Evaluării şi revizuirii performanţelor profesionale în orice tip de organizaţie;
•care este relaţia care se stabileşte între Procesul de evaluare a performanţei şi celelalte activităţi în domeniul resurselor umane/ cum se construieşte un proces de Evaluarea performanţelor;
•să stabileşti obiectivele evaluării performanţei, să poţi selecta obiectivele potrivite pentru fiecare persoană;
•ce tehnici de evaluarea performanţelor să aplici: subiective şi obiective;
•să construieşti chestionare de evaluare, pe care: să le aplici, să le interpretezi şi să propui mai uşor soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor apărute;
•să stabileşti cu uşurinţă etapele unui MBO (managament prin obiective);
•să identifici sursele de erori într-un proces de Evaluarea performanţelor.

Tematica cursului:
•Evaluarea formală şi informală a performanţelor;
•Surse de creştere a eficienţei unei companii;
•Factorii care influenţează Evaluarea performanţei EP;
•Importanţa informaţiilor obţinute în urma evaluării performanţei;
•Caracteristicile criteriilor de evaluare: trăsături de personalitate, comportamente, rezultate;
•Procesul de evaluare a performanţelor:
– etapele principale ale procesului formal de evaluare a performanţelor;
– elaborarea programului de EP;
– standarde de performanţă;
– rolul EP în celelalte activităti ale RU.
•Obiectivele evaluării performanţelor:
– cele mai importante 11 obiective ale evaluării performanţelor;
– stabilirea obiectivelor pentru organizaţia proprie;
•Tehnici de Evaluarea performanţelor:
– importanţa calităţii metodelor sau a sistemelor de evaluare;
– 360 grade feedback – instrument de ierarhizare multiplă:
– autoevaluarea, evaluarea făcută de subordonaţi, evaluarea făcută de şefii ierarhici;
– prezentarea unui sistem 360 grade feedback realizat în format electronic şi a modului de utilizare;
– prezentarea unor chestionare de evaluare specifice;
– prezentarea schemei generale de realizare a acestui tip de evaluare;
– studii de caz: realizarea unui chestionar de evaluare pentru manager, plecând de la atribuţiile manageriale;
– propunerea unor soluţii de îmbunătăţirea performanţei, plecând de la un chestionar completat.
•MBO – managementul prin obiective este cea mai răspândită metodă de evaluare a performanţelor:
– exemplu de chestionar – va fi completat de către cursanţi şi comentat;
– fiecare echipă va realiza un program de evaluare prin metoda MBO;
•Surse de erori în procesul de evaluare – din experienţa ta.

De ce este important pentru tine să participi:
1.Mai faci un pas pentru a deveni profesionistul de care compania ta are nevoie;
2.Vei înţelege mai bine şi vei gestiona obiectiv relaţia cu angajatorul şi angajaţii;
3.Te vom ajuta să adaptezi informaţiile primite la propria organizaţie şi la cultura organizaţionala a companiei în care activezi;
4.Primeşti acces la cel mai modern şi apreciat sistem de documentare legislativă, Lege5, pentru ca munca ta de informare să fie uşoară şi rapidă.

Cui se adresează acest seminar:
-Managerilor de Resurse Umane cu dorinţă de perfecţionare, indiferent de experienţa pe care o au în acest domeniu, pentru că noi ştim că un Manager de Resurse Umane caută în permanenţă să-şi dezvolte calităţi speciale de lucru cu oamenii;
-Managerilor de companii, managerilor de departament – care doresc să-şi conducă echipele în mod eficient;
-Tuturor celor care activează în departamente de resurse umane, la început de carieră sau nu;
-Persoanelor care aspiră la această nobilă ocupaţie.

Investiţia ta: 610 lei ( detalii )
Discount-uri: 10% pentru 2-4 participanţi de la aceeaşi companie; 15% pentru cel puţin 5 participanţi de la aceeaşi companie.
-preţurile includ TVA.
Participarea la seminar vă asigură un discount de 10% la preţul următoarelor ateliere de „Resurse Umane” şi „Legislaţia Muncii”.

Costul de participare cuprinde:
-mapa de lucru;
-coffee breaks;
-diploma de participare la eveniment emisă de organizator.

Progamul seminarului este următorul:

ziua I
09.00 – 09.30 Welcome Coffee
09.30 – 11.00 Sesiune I Dezbateri (1 ora si 30 minute)
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.45 Sesiune II Dezbateri (1 ora si 30 minute)
12.45 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 15.15 Sesiune III Dezbateri (1 ora si 45 minute)
15.15 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 16.30 Sesiune IV Dezbateri (1 ora)

ziua II
09.00 – 09.30 Welcome Coffee
09.30 – 11.00 Sesiune V Dezbateri (1 ora si 30 minute)
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.45 Sesiune VI Dezbateri (1 ora si 30 minute)
12.45 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 15.15 Sesiune VII Dezbateri (1 ora si 45 minute)
15.15 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 16.30 Concluzii finale (1 ora)

 

Control-ITM-660x330-263x263

Drepturile şi obligaţiile angajatorilor în cazul unor controale ITM în domeniul relaţiilor de muncă – 22.02.2017

VORBITORI: Aurel Ilie Balint / Gabriela Radu
START: 22/02/2017 – 9:00
SE TERMINĂ: 22/02/2017 – 17:30
ADRESA: Bucureşti, Education Point, Str. Mendeleev nr. 7-15

învaţă să gestionezi relaţia cu inspectorul de muncă

 

În cazul unui control ITM, trebuie să ştiţi:

– care sunt drepturile şi obligaţiile ce revin inspectorului de muncă;
– care sunt obligaţiile şi drepturile angajatorului;
– cum se desfăşoară practic un control ITM;
– care sunt principalele documente pe care trebuie să le prezentaţi cu ocazia controlului;
– cum se finalizează controlul;
– ce posibilităţi juridice are societatea în situaţia în care nu este de acord cu constatările inspectorilor de muncă;
– cum trebuie îndeplinite măsurile obligatorii dispuse de inspectorii de muncă prin procesul verbal de control.

În cadrul seminarului vi se vor prezenta aspecte importante şi relevante din practică.
Iată câteva dintre beneficiile pe care le veţi obţine prin participarea la acest seminar:

– Veţi înţelege mai bine şi veţi gestiona obiectiv relaţia cu inspectorul de muncă;

– Veţi accesa o bogată cazuistică referitoare la tematica seminarului;

– Veţi primi acces la cel mai modern şi apreciat sistem de documentare legislativă, Lege5, pentru ca munca dumneavoastră de informare să fie uşoară şi rapidă.

– În cadrul seminarului veţi găsi răspunsuri la întrebările punctuale legate de noutăţile legislative şi practica recentă în domeniul relaţiilor de muncă.

– Veţi fi în măsură ca, pe viitor, mai bine informați, să aplicaţi corect procedurile in cazul unui control şi eventual, să indepliniti corect masurile obligatorii dispuse.
Cui se adresează acest seminar?

•Seminarul este astfel conceput încât se adresează celor care activează în domeniu (referent resurselor umane, inspector resurse umane, manageri resurse umane, consilieri juridici, etc.).

•De asemenea, seminarul se adresează și celor care doresc să lucreze pe viitor în domeniul resurselor umane și care au nevoie de informații clare și corecte referitoare la relaţiile de muncă.
Investiţia dvs.: 589 lei

Ofertă specială valabilă până la 10 februarie: 499 lei ( detalii )
Discount-uri: 10% pentru 2-4 participanţi de la aceeaşi companie; 15% pentru cel puţin 5 participanţi de la aceeaşi companie.
-preţurile includ TVA.
Participarea la seminar vă asigură un discount de 10% la preţul următoarelor ateliere de „Resurse Umane” şi „Legislaţia Muncii”.

Costul de participare cuprinde:
-mapa de lucru;
-coffee breaks;
-diploma de participare la eveniment emisă de organizator.
Progamul seminarului este următorul:

09.00 – 09.15 Welcome Coffee
09.15 – 11.00 Sesiune I Dezbateri (1 ora si 45 minute)
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.45 Sesiune II Dezbateri (1 ora si 30 minute)
12.45 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 15.15 Sesiune III Dezbateri (1 ora si 45 minute)
15.15 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.30 Sesiune IV Dezbateri. Concluzii finale (2 ore)

 

magistrati2-263x263

Practica recentă în materia conflictelor de muncă  –  8.02.2017

VORBITORI: Mădălina Moceanu
START: 08/02/2017 – 9:00
SE TERMINĂ: 08/02/2017 – 17:30
ADRESA: Bucureşti, Education Point, Str. Mendeleev nr. 7-15

Soluţii ale CJUE, CEDO, ICCJ, CCR

 

Soluţii ale CJUE, CEDO, ICCJ, CCR şi a altor instanţe naţionale. Noutăţi legislative

Ştim că, pentru dumneavoastră, specialiştii care lucraţi în domeniul resurselor umane, este foarte important să fiţi în permanenţă informaţi asupra modificărilor/noutăţilor legislative, astfel încât, consultanţa pe care o acordaţi angajatorului pentru care lucraţi, să fie una corectă.

Mai ştim că, una dintre resursele de informare importante pentru dumneavoastră, este practica instanţelor de judecată. Cu alte cuvinte, atunci când între angajator şi salariatul sau intervine un litigiu, iar părţile nu se înţeleg pe cale amiabilă legat de un anumit aspect al relaţiilor de muncă, se prezintă în instanţă. Dumneavoastră trebuie cunoasteţi soluţiile instanţelor de judecată (naţionale sau internaţionale) pentru litigii similare cu cele care vă interesează.

Iniţiat la cererea participanţilor la Atelierele Indaco de Resurse Umane/Legislaţie, seminarul „Practica recentă în materia conflictelor de muncă. Soluţii ale CJUE, CEDO, ICCJ, CCR şi a altor instanţe naţionale. Noutăţi legislative” reprezintă soluţia propusă de noi pentru o informare corectă pe aceasta temă.

În cadrul seminarului vi se vor prezenta aspecte importante şi relevante din practica instanţelor de judecată în materia relaţiilor/conflictelor de muncă din ultimele 12 luni:

hotărârile instanței supreme (ÎCCJ) legate de rezolvarea unor chestiuni de drept sau a unor recursuri în interesul legii și implicațiile hotărârilor respective;
hotărârile cele mai importante ale judecătorilor constituționali (CCR) legate de rezolvarea unor excepții de neconstituționalitate referitor la anumite dispoziții legale (Codul muncii și nu numai) și implicațiile hotărârilor respective;
hotărârile relevante ale celorlalte instanțe naționale legate de relațiile de munca;
anumite hotărâri ale judecătorilor europeni (CJUE sau CEDO) ce au aplicabilitate directă în practica instanțelor românești.

De asemenea, în cadrul seminarului vom iniţia discuții libere pe tema celor mai interesante hotărâri ale instanței supreme, ale CCR, ale CJUE, ale CEDO sau ale celorlalte instanțe naționale (mai sus prezentate).
Legat de noutățile legislative, vă vom prezenta modificările/noutățile legislative din ultimele 12 luni, în materia relațiilor/conflictelor de muncă, fie că acestea se regăsesc în Codul muncii, Legea 62/2011 sau în alte acte normative ce au legătură directă cu relațiile de muncă.

Iată câteva dintre beneficiile pe care le veţi obţine prin participarea la acest seminar:

– În cadrul seminarului veţi cunoaște/aprofunda modificarile/noutăţile legislative din ultimele 12 luni, în materia relaţiilor/conflictelor de muncă;
– Veţi accesa o bogată cazuistică referitoare la tematica seminarului: hotărâri ale CJUE, CEDO, ICCJ, CCR şi a altor instanţe naţionale.
– Veţi primi acces la cel mai modern şi apreciat sistem de documentare legislativă, Lege5, pentru ca munca dumneavoastră de informare să fie uşoară şi rapidă.
– În cadrul seminarului veţi găsi răspunsuri la toate întrebările punctuale legate de noutăţile legislative şi practica recentă în domeniul relaţiilor de muncă.
– Veţi fi în măsură ca, pe viitor, mai bine informați, să aplicaţi corect recentele dispoziţii legale în domeniul resurselor umane şi să interpretaţi corect practica instanţelor judecătoreşti.

Cui se adresează acest seminar?

•Seminarul este astfel conceput încât se adresează celor care activează în domeniu (referent resurselor umane, inspector resurse umane, manageri resurse umane, consilieri juridici, etc.).
•De asemenea, seminarul se adresează și celor care doresc să lucreze pe viitor în domeniul resurselor umane și care au nevoie de informații clare și corecte referitoare la relaţiile de muncă.

Investiţia dvs.: 549 lei

Ofertă specială: 420 lei ( detalii )
Discount-uri: 10% pentru 2-4 participanţi de la aceeaşi companie; 15% pentru cel puţin 5 participanţi de la aceeaşi companie.
-preţurile includ TVA.
Participarea la seminar vă asigură un discount de 10% la preţul următoarelor ateliere de „Resurse Umane” şi „Legislaţia Muncii”.

Costul de participare cuprinde:
-mapa de lucru;
-coffee breaks;
-diploma de participare la eveniment emisă de organizator.

Progamul seminarului este următorul:

09.00 – 09.15 Welcome Coffee
09.15 – 11.00 Sesiune I Dezbateri (1 ora si 45 minute)
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.45 Sesiune II Dezbateri (1 ora si 30 minute)
12.45 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 15.15 Sesiune III Dezbateri (1 ora si 45 minute)
15.15 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.30 Sesiune IV Dezbateri. Concluzii finale (2 ore)