BÎRSAN CARMEN

  Suceava, str.Slatioara, nr. 6, bl. D3, sc. B, ap. 9