ZARAFIU IULIANA ALEXANDRA

 București, Sector 2, Șos. Mihai Bravu nr. 62 A, bl. Spectrum Business Center, et. mezanin, indicativ M8 și M9
  0733.11.55.66 / 021.323.65.97

Sediu: Șos. Mihai Bravu nr. 62A, Sector 2 Spectrum Business Center, Mezanin
Telefon mobil: 0733.11.55.66
Fix/Fax: 021.323.65.97
Email: notariatzarafiu@gmail.com
Adresa web:www.notariatzarafiu.ro

Biroul nostru notarial vă stă la dispoziţie pentru totalitatea actelor şi procedurilor care vă sunt necesare în viaţa de zi cu zi sau în activitatea societăţilor comerciale.

Pregătirea profesională continuă reprezintă un deziderat pe care îl transpunem în fiecare act pe care îl concepem și redactăm. Dinamica schimbărilor legislative presupune o permanentă perfecționare și adaptare constituind totodată o provocare pentru echipa noastră tânără și motivată.

Îndatorirea cea mai de seamă a notarului public este aceea de a-şi îmbogăţi în permanenţă cunoștințele, concomitent cu complexitatea activităţii social-economice, pentru a-şi putea asigura instrumentele necesare îndeplinirii actului notarial, cu înalt profesionalism, în condiţii de siguranţă pentru părţi.

Contracte

Contractul este definit de art. 1166 al Noului Cod Civil din România ca fiind un acord de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic între acestea.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre tipurile de contracte întâlnite des în practica noastră notarială. Notariatul Zarafiu vă poate ajuta cu orice tip de contract iar pentru detalii vă rugăm să ne contactați.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum: 021.323.65.970733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la notariatzarafiu@gmail.com

Exemple de contracte ce pot fi încheiate în cadrul SPN Iuliana Alexandra Zarafiu:

 • Contract de vânzare-cumpărare

  Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului, în schimbul unei sume de bani, dreptul de proprietate asupra unui bun.

 • Precontract, antecontract de vânzare-cumparare

  Prin antecontractul de vânzare-cumpărare sau precontract, ca promisiune bilaterală, ambele părţi se obligă să încheie în viitor, la data şi în condiţiile stabilite de antecontract, contractul propriu-zis de vânzare-cumpărare.

 • Contract de donaţie

  Donaţia este contractul prin care o parte transferă alteia un bun, în mod gratuit şi irevocabil.

 • Contract de schimb imobiliar

  Contractul de schimb imobiliar este acel act prin care fiecare dintre părţi transmite sau se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

 • Contract de întreținere

  Contractul de întreţinere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii celeilalte părţi sau a unui terţ, pe o anumită durată.

 • Contract de partaj

  Partajul sau împărţeala este o operaţiune juridică prin care se pune capăt stării de proprietate comună sau de indiviziune.

 • Act de dezlipire

  Prin actul de dezlipire sau dezmembrare se desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia.

 • Contract de închiriere

  Prin contractul de închiriere o persoană se obligă să-i asigure alteia folosinţa temporară, totală sau parţială a unei suprafeţe locative în schimbul unei sume de bani („chirie”).

 • Contract de comodat autovehicul

  Contractul de comodat autovehicul este actul prin care o persoană remite gratuit alteia, spre folosinţă temporară sau permanentă, un autovehicul, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură.

 • Contract de comodat locuinţă, spaţiu

  Prin contractul de comodat al unei locuinţe sau spaţiu, o persoană remite gratuit alteia bunul imobil spre folosinţă temporară sau permanentă, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură.

 • Contract de tranzacție în urma unui accident rutier

  Prin convenția de tranzacție, părțile implicate într-un accident rutier pot să preîntâmpine un eventual litigiu sau să pună capăt unui proces existent prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.

 • Contract de credit (împrumut) cu ipotecă sau gaj

  Contractul de credit (împrumut) garantat prin ipotecă imobiliară este un contract de împrumut în cadrul căruia se constituie o garanţie reală imobiliară în favoarea creditorului asupra unui bun imobil al debitorului. Pentru a fi valabil, contractul de împrumut cu ipotecă imobiliară trebuie încheiat la notar, în formă autentică.

 • Contract de rentă viageră

  Prin contractul de rentă viageră, o parte înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani în schimbul unei prestaţii periodice în bani care urmează să-i fie plătită până la decesul său de cealaltă parte.

Contractul este atât în dreptul internațional cât şi în cel român principalul izvor de obligaţii civile prin care oamenii îşi transmit proprietatea bunurilor, prestează servicii sau îşi satisfac diferite trebuinţe.

Procuri, împuterniciri

Prin procura notarială împuterniciți o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastră.

Prin procura notarială puteți împuternici mandatarul să vă reprezinte, de exemplu, la notariat pentru vânzarea unui imobil sau la dezbaterea succesiunii, la o instituție sau în fața instanței.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre tipurile de procuri întâlnite des în practica noastră notarială. Notariatul Zarafiu vă poate ajuta cu orice tip de procură/împuternicire iar pentru detalii vă rugăm să ne contactați.

Actele minim necesare pentru o procură notarială sunt: actul de identitate în original al părții care face procura/împuternicirea (mandant) și copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar) sau datele de identificare.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum: 021.323.65.970733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la notariatzarafiu@gmail.com

 • Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)

  Procura notarială de cumpărare a unui imobil este un contract de mandat prin care o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar) să o reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil la un anumit preț.

 • Procură cazier judiciar

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea cazierului judiciar.

 • Procură semnătură electronică digitală (ANAF)

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să o reprezinte cu puteri depline in relatia cu ANAF pentru semnarea si depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale.

 • Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)

  Prin procura pentru eliberarea paşaportului copilului minor, un părinte îl poate împuternici pe celălalt părinte sau pe o persoană terţă să facă demersurile pentru eliberarea paşaportului simplu pentru copilul minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul în care se împuternicește o persoană terță este necesară prezența ambilor părinți la notariat.

 • Declarație pentru ieşirea din ţară a unui copil minor

  Prin declaraţia notarială autentică un părinte sau ambii părinţi îşi exprimă acordul cu privire la ieşirea din ţară a copilului lor minor însoţit de către celălalt părinte sau de o persoană terţă.

 • Procură pentru ridicarea paşaportului

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să îi ridice paşaportul de la serviciul public comunitar sau de la consulatul/ambasada României din străinătate.

 • Procură de folosire autoturism

  Conform Noului Cod Civil pentru a permite unei alte persoane să folosească autovehiculul înmatriculat pe numele dumneavoastră va trebui să faceți un Contract de comodat auto la biroul nostru notarial.

 • Procură pentru înmatriculare auto

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să o reprezinte în fața autorităților competente pentru depunerea actelor necesare emiterii certificatului de înmatriculare, ridicarea acestuia, a cărții de identitate a vehiculului, a plăcuțelor de înmatriculare, inclusiv cele cu număr provizoriu și să semneze pentru primirea acestora.

 • Procură pentru împuternicire la Registrul Comerțului

  Prin acest tip de procură o persoană fizică sau juridică (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să o reprezinte la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a efectua diferite operațiuni juridice în numele mandantului.

 • Procură ridicare pensie

  Prin procura notarială specială pentru reprezentarea în fața instituțiilor sistemului public de pensii, persoana pensionată (mandantul) poate împuternici o terță persoană (mandatarul) să depună dosarul de pensie, să ridice, în numele său, pensia sau alte drepturi cuvenite sau să ridice decizia de pensionre sau taloanele de pensie.

 • Procură specială judiciară

  O persoană care are sau urmează să aibă calitatea de parte într-un dosar aflat pe rolul unei instanţe judecatoreşti, poate împuternici un terţ (mandatarul), să introducă cererea de chemare în judecată, să o reprezinte la orice termen sau înfăţişare, să propună probe și să efectueze diferite acte procedurale în respectiva cauză.

 • Procură specială de reprezentare la divorțul în instanță (judiciar)

  Procura de reprezentare în procesul de divorț în instanță este o variantă a procurii speciale judiciare.

 • Procură de reprezentare la divorțul prin notariat

  Soții care divorțează de comun acord la notariat pot depune cererea de divorț la notarul public printr-o terță persoană împuternicită cu procură autentică notarială. Pot fi reprezentați prin procură ambii soți sau doar unul dintre aceștia. Totodată, un soț îl poate reprezenta prin procură pe celălalt la depunerea cererii.

 • Procură de reprezentare la succesiune

  Moştenitorul care nu se poate prezenta la dezbaterea succesiunii prin notariat are posibilitatea să încheie o procură notarială prin care să desemneze o altă persoană (mandatarul) să îl reprezinte în cadrul procedurii succesorale.

 • Procură vânzare apartament

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să vândă apartamentul în cauză la o anumită valoare, la un preț indicat în procură sau la un preț pe care mandatarul îl va negocia în favoarea mandantului.

 • Procură vânzare autovehicul

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să o reprezinte la toate operațiunile necesare vânzării autovehiculului, inclusiv la încheierea contractului de vânzare, radierea din evidențele fiscale și din circulație.

 • Procură vânzare casă

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să vândă casa în cauză la o anumită valoare, la un preț indicat în procură sau la un preț pe care mandatarul îl va negocia în favoarea mandantului.

 • Procură donație imobil (apartament, casă, teren)

  Prin procura pentru donația unui imobil atât proprietarul donator al imobilului, cât și persoana care urmează să primească donația, pot fi reprezentate la notariat de o altă persoană în vederea încheierii contractului de donație.

 • Procură pentru bancă

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să o reprezinte în fața unei instituții bancare pentru realizarea unei operațiuni bancare în numele mandantului.

 • Procură generală de administrare imobil (apartament, casă, teren)

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare şi conservare cu privire la imobilul respectiv.

 • Procură administrare societate

  Procura notarială de administrare a unei societăți este un contract de mandat prin care administratorul societății respective (mandantul) împuterniceşte o persoană (mandatar) să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare, conservare sau dispoziție pentru buna desfăşurare a activităţii societății.

Procura reprezintă materializarea unui mandat aplicându-se principiile contractului de mandat, reglementat de art. 2009 și următoarele din Noul Cod Civil. Mandantul poate revoca oricând procura. Mandatarul trebuie să aibă în toate cazurile în capacitate deplină de exerciţiu.

Obiectul procurii trebuie să fie determinat, posibil şi licit. El poate consta însă numai în încheierea de acte juridice, cele materiale având doar un caracter accesoriu. De asemenea, actele juridice cu caracter strict personal (intuitu personae) nu pot fi efectuate de către mandatar.

Procura încetează în termenul prevăzut de părți iar dacă părţile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 (trei) ani de la încheiere.

Succesiuni, moşteniri

Din cauza faptului că moştenirea se deschide prin moarte, data deschiderii succesiunii este cea a morţii celui care lasă moştenirea. Dovada morţii se face prin certificatul de deces sau printr-o hotărâre judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.

La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari.

Chiar dacă transmiterea patrimoniului celui care a murit operează din clipa decesului său, această transmitere nu are caracter definitiv şi obligatoriu. Legea stabilește că nimeni nu este obligat să accepte o moştenire care i se cuvine. Prin urmare, moştenitorul (succesibilul) are dreptul să aleagă între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii sau desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire.

Partajul sau împărţeala este operaţiunea juridică care pune capăt stării de indiviziune (coproprietate) prin împărţirea, în natură sau prin echivalent, a bunurilor aflate în indiviziune şi care are ca efect înlocuirea retroactivă a cotei-părţi ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecăruia dintre coindivizari asupra anumitor bunuri sau valori determinate în materialitatea lor.

Partajul proprietăţii moştenite se poate face ambiabil, prin buna înţelegere a moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire care să-i revină fiecaruia.

Dacă defunctul avea la data decesului copii în viaţă şi era căsătorit soţul supravieţuitor moşteneşte o cotă de 1/4 din averea defunctului iar copiii moştenesc cota de 3/4 împreună, împărţită în mod egal.

Cota unui copil decedat înaintea defunctului este moştenită în mod egal de către proprii copii, aflaţi în viaţă la data decesului defunctului.

În cazul în care defunctul a lăsat un testament, moştenitorii legali vor moşteni în cotele indicate doar bunurile neatribuite în exclusivitate moştenitorilor testamentari. Totuşi, dacă prin testament sau donaţii făcute în timpul vieţii, defunctul a încălcat rezerva moştenitorilor legali, aceste liberalităţi excesive vor putea fi reduse.

Legalizări

Procedura notarială de legalizare a copiei unui înscris, după confruntarea cu originalul, are ca finalitate reproducerea fidelă a documentului original, prin fotocopiere.

Copia legalizată îi va permite unei persoane să-şi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui act decât cel original.

La Notariat Zarafiu se pot legaliza semnăturile părţilor pe înscrisurile pentru care nu este oligatorie forma autentică şi se pot realiza legalizări de specimene de semnătură şi sigilii.

Pentru efectuarea unei traduceri legalizate, traducătorul atestat potrivit legii care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia iar notarul va legaliza semnătura traducătorului.

Declaraţii notariale

În anumite situații, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca declarația să fie încheiată în formă autentică, în faţa notarului.

Regăsiți mai jos diferite tipuri de declaraţii întâlnite des în practica noastră notarială.

Declaraţii notariale în materie succesorală

 • Declaraţie de acceptare a succesiunii/moştenirii
 • Declarație de neacceptare a succesiunii/moștenirii
 • Declaratie de renunţare la succesiune/moştenire
 • Retractarea renunţării la succesiune/moştenire
 • Reducţiunea testamentară

Declarații notariale în materie imobiliară

 • Declarație de luare în spațiu locativ
 • Declaraţie pentru programul Prima Casă
 • Declarație privind acordul vecinilor pentru construcție
 • Declaraţie de radiere ipotecă imobiliară din cartea funciară
 • Declarație de renunțare la dreptul de uzufruct viager

Declarații notariale pentru familie și minori

 • Declarație de recunoaștere a paternității copilului
 • Declaraţia soților privind ultima locuinţă comună în cadrul divorțului notarial
 • Acordul părintelui cu privire la plecarea copilului minor în străinătate
 • Declarația părinților pentru angajarea copilului minor

Declaraţii notariale diverse

 • Declarație de revocare a unei procuri notariale
 • Declarație pierdere diplomă de bacalaureat/licență
 • Declarație de despăgubire a investitorului ințial al lucrării stradale/coloanei de gaze/branșamentului ce permite accesul la sistemul de distribuție gaze naturale
 • Declaraţie de notorietate
 • Invitaţie viză de şedere România pentru cetăţeni străini

Declaraţii notariale pentru societăți

 • Declarație administrator/asociat înființare societate la Oficiul Național al Registrului Comerțului
 • Declarație privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social

Divorțul la notar

Desfacerea căsătoriei prin procedură notarială se finalizează într-un timp mai scurt decât în instanță (30 de zile), costurile totale sunt mai reduse și asigură o mai bună protecție a vieții private față de ședința publică din sala de judecată.

Notarul public este desemnat, în baza art. 375 din Noul Cod Civil, să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ, inclusiv dacă există copii minori născuţi din căsătorie, din afara ei sau adoptaţi.

Pentru a divorța la notariat, în cazul în care nu există copil minor, sunt necesare actele de identitate în original, certificatele de naştere (în original sau copie legalizată) și certificatul de căsătorie (în original) ale celor doi soţi.

La depunerea cererii de divorţ la notariat, soţii pot fi reprezentaţi prin mandatar (mandatarul poate fi și unul dintre soți) împuternicit cu procură notarială autentică sau de la Consulatul României (când se află în străinătate). Precizăm că soții nu pot fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar să se prezinte personal la biroul nostru notarial.

Desfacerea căsătoriei prin procedură notarială se poate face de catre un notar public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor. Așadar competenţa teritorială de soluţionare a cererilor de divorţ de către notarul public este una alternativă: soţii pot divorţa fie la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria sau la un birou notarial din localitatea unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii de divorț.