Monitorul Oficial

 • Ordin 201/2023, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 201/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022

 • Hotărâre 242/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2023 privind înscrierea imobilului situat în strada Codrescu nr. 6, municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

 • Hotărâre 26/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa” – COM (2022) 652 final

 • Hotărâre 25/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro – COM (2023) 10 final

 • Hotărâre 24/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2023 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Politica UE în domeniul apărării cibernetice – JOIN (2022) 49 final

 • Hotărâre 23/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2023 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune vizând mobilitatea militară 2.0 – JOIN (2022) 48 final

 • Hotărâre 22/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Strategia anuală pentru 2023 privind creșterea durabilă – COM (2022) 780 final

 • Hotărâre 21/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicare referitoare la orientările privind o reformă a cadrului de guvernanță economică al UE – COM (2022) 583 final

 • Inițiativă legislativă din 14.03.2023, Comitetul de Inițiativă Legislativă

  Inițiativă legislativă a lecetățenilor potrivit Legii nr.189/1999, din 23.03.2023

 • Ordin 406/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 406/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 4.184/2022 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială IRD CERTIFICARE – S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Hotărâre 12/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 (asistență macrofinanciară +) – COM (2022) 597 final

 • Hotărâre 13/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2023 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1.153 și a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (UE) 1.315/2013 – COM (2022) 384 final

 • Hotărâre 14/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1.009 și (UE) nr. 305/2011 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei urgențe a pieței unice – COM (2022) 461 final

 • Hotărâre 15/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața unică – COM (2022) 462 final

 • Hotărâre 16/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, precum și către statele membre privind acordul dintre statele membre, Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice referitor la interpretarea Tratatului privind Carta energiei – COM (2022) 523 final

 • Hotărâre 17/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o politică consolidată de interoperabilitate a sectorului public – Conectarea serviciilor publice, sprijinirea politicilor publice și furnizarea de beneficii publice – Către o „Europă interoperabilă” – COM (2022) 710 final

 • Hotărâre 18/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Asigurarea disponibilității și accesibilității prețurilor îngrășămintelor – COM (2022) 590 final

 • Hotărâre 19/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Programul de lucru al Comisiei pentru 2023 – O Uniune fermă și unită – COM (2022) 548 final

 • Hotărâre 20/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE în domeniul sănătății la nivel mondial O sănătate mai bună pentru toți, într-o lume aflată în schimbare – COM (2022) 675 final

 • Decizie 17/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 17/2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991

 • Ordin 54/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.54/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2016 privind stabilirea datelor publice obținute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziția utilizatorilor, a activităților hidrografice, cartografice și de publicare ce se pot desfășura contra cost, precum și a tarifelor aferente acestora

 • Ordin 783/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 783/2023 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020

 • Ordin 784/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 784/2023 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020

 • Decizie 3/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 3/2023 privind admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, în Dosarul nr. 3.244/86/2021, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Hotărâre 10/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 10/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind colectarea și schimbul de date referitoare la serviciile de închiriere de locuințe pe termen scurt și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.724 – COM (2022) 571 final

 • Hotărâre 11/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 260/2012 și (UE) 2021/1.230 în ceea ce privește transferurile credit instant în euro – COM (2022) 546 final

 • Hotărâre 3/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2023 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al competențelor 2023 – COM (2022) 526 final

 • Hotărâre 4/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 în ceea ce privește schimbul de informații păstrate în registrele electronice în legătură cu operatorii economici care deplasează produse accizabile între statele membre în scopuri comerciale – COM (2022) 539 final

 • Hotărâre 5/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument pentru situații de urgență pe piața unică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.679/98 al Consiliului – COM (2022) 459 final

 • Hotărâre 6/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile referitoare la importul, exportul și tranzitul de arme de foc, de componente esențiale ale acestora și de muniții aferente și de punere în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate („Protocolul ONU privind armele de foc”) (reformare) – COM (2022) 480 final

 • Hotărâre 7/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru un nivel ridicat de interoperabilitate a sectorului public în întreaga Uniune (Actul privind Europa interoperabilă) – COM (2022) 720 final

 • Hotărâre 8/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele orizontale în materie de securitate cibernetică pentru produsele cu elemente digitale și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1.020 – COM (2022) 454 final

 • Hotărâre 9/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea hranei ecologice pentru animale de companie – COM (2022) 659 final

 • Ordin 68/2023, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 68/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a societății ȚIRIAC LEASING IFN – S.A.

 • Ordin 458/2023, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 458/2023 pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2675 (2023)

 • Rezoluție 2675/2023, Consiliul de Securitate O.N.U.

  Rezoluția 2675 (2023), adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9261-a reuniuni, la 15 februarie 2023

 • Normă metodologică din 17.03.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, din 17.03.2023

 • Hotărâre 230/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»”

 • Ordin 3779/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3779/2023 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina de tip opțional integrat „Educație privind schimbările climatice”, nivel gimnazial, clasele a VII-a-a VIII-a

 • Ordin 3797/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3797/2023 pentru modificarea și completarea Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016

 • Ordin 2706/2023, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2706/2023 pentru aprobarea Codului de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia

 • Ordin 2718/2023, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2718/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.238/2019 privind modalitatea de acordare a finanțării pe bază de sume forfetare și pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014-2021

 • Ordin 774/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 774/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență