• Hotărâre 589/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Brăila-Galați”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020

 • Hotărâre 588/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Completare de la 3 la 4 benzi de circulație a sectorului de pe DN1 km 95 + 100-95 + 400, în localitatea Cornu”

 • Hotărâre 584/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România

 • Decizie 94/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 94/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 152/2019

 • Hotărâre 77/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 77/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III – O agendă ambițioasă pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe ale UE – JOIN(2020) 17 final

 • Hotărâre 76/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 76/2021 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, (UE) 2018/1.862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe – COM(2021) 96 final

 • Hotărâre 75/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 75/2021 referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populației. Promovarea solidarității și a responsabilității între generații – COM(2021) 50 final

 • Hotărâre 74/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 74/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Planul european de combatere a cancerului – COM(2021) 44 final

 • Hotărâre 73/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 73/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE – COM(2020) 760 final

 • Hotărâre 72/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 72/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună – COM(2020) 846

 • Hotărâre 71/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 71/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană și Curtea de Conturi privind examinarea Uniunii Europene prevăzută de mecanismul de examinare a punerii în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC) – COM(2020) 793 final

 • Hotărâre 70/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 – COM(2020) 698 final

 • Hotărâre 69/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 69/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Noua agendă privind consumatorii – Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă – COM(2020) 696